top of page

Maha Lakshmi Ashtakamnamasteastu mahāmāye śrīpīṭhe surapūjite |
śaṅkhachakra gadāhaste mahālakśhmi namoastu te || 1 ||

namaste garuḍārūḍhe kolāsura bhayaṅkari |
sarvapāpahare devi mahālakśhmi namoastu te || 2 ||

sarvaGYe sarvavarade sarva duśhṭa bhayaṅkari |
sarvaduḥkha hare devi mahālakśhmi namoastu te || 3 ||

siddhi buddhi prade devi bhukti mukti pradāyini |
mantra mūrte sadā devi mahālakśhmi namoastu te || 4 ||

ādyanta rahite devi ādiśakti maheśvari |
yogaGYe yoga sambhūte mahālakśhmi namoastu te || 5 ||

sthūla sūkśhma mahāraudre mahāśakti mahodare |
mahā pāpa hare devi mahālakśhmi namoastu te || 6 ||

padmāsana sthite devi parabrahma svarūpiṇi |
parameśi jaganmātaḥ mahālakśhmi namoastu te || 7 ||

śvetāmbaradhare devi nānālaṅkāra bhūśhite |
jagasthite jaganmātaḥ mahālakśhmi namoastu te || 8 ||

mahālakśhmaśhṭakaṃ stotraṃ yaḥ paṭhed bhaktimān naraḥ |
sarva siddhi mavāpnoti rājyaṃ prāpnoti sarvadā ||

ekakāle paṭhennityaṃ mahāpāpa vināśanaṃ |
dvikālṃ yaḥ paṭhennityaṃ dhana dhānya samanvitaḥ ||

trikālaṃ yaḥ paṭhennityaṃ mahāśatru vināśanaṃ |
mahālakśhmī rbhaven-nityaṃ prasannā varadā śubhā ||

[intyakṛta śrī mahālakśhmyaśhṭaka stotraṃ sampūrṇam]

श्री महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रं

इन्द्र उवाच - 

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते |
शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते || 1 ||

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयङ्करि |
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते || 2 ||

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयङ्करि |
सर्वदुःख हरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते || 3 ||

सिद्धि बुद्धि प्रदे देवि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनि |
मन्त्र मूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते || 4 ||

आद्यन्त रहिते देवि आदिशक्ति महेश्वरि |
योगज्ञे योग सम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते || 5 ||

स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे |
महा पाप हरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते || 6 ||

पद्मासन स्थिते देवि परब्रह्म स्वरूपिणि |
परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते || 7 ||

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कार भूषिते |
जगस्थिते जगन्मातः महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते || 8 ||

महालक्ष्मष्टकं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिमान् नरः |
सर्व सिद्धि मवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ||

एककाले पठेन्नित्यं महापाप विनाशनं |
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धन धान्य समन्वितः ||

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रु विनाशनं |
महालक्ष्मी र्भवेन्-नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ||

[इन्त्यकृत श्री महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्]

bottom of page